آریاناسامانه

شرکت های همکار

ایران رایانه
میروفایلر نسل جدید از سری محصولات فایلر شرکت ایران رایانه می باشد. شرکت آریانا سامانه نمایندگی فروش و پشتیبانی شرکت ایران رایانه را در استان یزد بر عهده دارد.

امروزه مديريت برگردش كار و مكاتبات اداری و همچنين مديريت زمان در سازمان ها و موسسات اقتصادی به كلي متحول شده است و استفاده ازروش های كند و مشكل ساز اداری غيرمكانيزه قابل قبول نمی باشد. حجم بالای اطلاعات و مكاتبات و دسترسي كند ، مسئولين و مديران را كه به مديريت زمان در مجموعه تحت رهبری خود بها می دهند، به سوی اتوماسيون اداری در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است .